kancelariaszafranski@wp.pl
784 485 476

Single Blog Title

This is a single blog caption

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Podział majątku wspólnego po rozwodzie
Rate this post

Rozwód powoduje ustanie między małżonkami wspólnoty majątkowej.

Małżonkowie mają możliwość podzielić swój wspólny majątek wspólny majątek.
Pamiętać należy małżonkowie zdecydować się mogą na podpisanie intercyzy. Jest to umowa o podział majątku między małżonkami. Podpisać ją można przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w jego trakcie.


Najczęściej jednak strony łączy wspólność majątkowa ustawowa. Znaczy to tyle,że wszystkie przedmioty, które małżonkowie nabyli w trakcie tworzenia małżeństwa stanowią ich wspólny majątek i dodatkowo małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.
Rozwód i separacja powodują ustanie wspólności majątkowej między małżonkami. Małżonkowie przez cały okres małżeństwa nabywając wspólnie lub pojedynczo, różne przedmioty, tworzyli w ten sposób majątek wspólny, który następnie po ustaniu małżeństwa trzeba podzielić.

Dla przypomnienia do majątku wspólnego wchodzą również:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 • dochody z majątku wspólnego i z majątku osobistego każdego z małżonków,
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Podział majątku wspólnego po rozwodzie
Podziału ustawowej wspólności majątkowej (jeśli małżonkowie nie podpisali żadnej umowy majątkowej) małżonkowie mogą domagać się w przypadku:

 • rozwodu
 • separacji
 • unieważnienia małżeństwa
 • ustanie małżeństwa na skutej śmierci małżonka,
 • ogłoszenia upadłości,
 • orzeczenia ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

Aby skutecznie podzielić majątek wspólny należy złożyć wniosek o podział majątku wspólnego. Wniosek składa się do sądu rejonowego.

We wniosku można się domagać:

 • podziału majątku na dwie równe części,
 • podziału majątku na części nierówne,
 • ustalenia, jakie wydatki i nakłady zostały poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie – podlegają ona bowiem zwrotowi.

Istnieje możliwość podziału majątku wspólnego w trakcie trwania postępowania rozwodowego.

Jednakże jeśli przeprowadzenie podziału majątku spowoduje nadmierną zwłoki w postępowaniu, sąd nie podzieli majątku wspólnego w wyroku rozwodowym. Wtedy po orzeczeniu rozwodu, istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o podział majątku.

Leave a Reply