kancelariaszafranski@wp.pl
784 485 476

Single Blog Title

This is a single blog caption

Rozwód czy separacja

Rozwód czy separacja
Rate this post

     Mimo występującego podobieństwa pomiędzy separacja a rozwodem należy wyraźnie zaznaczyć że są to różne instytucje prawne występujące w określonych sytuacjach.

Orzeczenie rozwodowe można uzyskać kiedy pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi (pamiętać należy, że obie te cechy rozkładu muszą wystąpić łącznie).


Natomiast dla orzeczenia separacji warunkiem koniecznym i wystarczającym jest , że pożycie małżeńskiego uległo zupełnemu rozkładowi. Tak więc w przypadku separacji nie jest koniecznym , aby rozkład pożycia zupełny miał charakter trwały. Żądać separacji również wtedy, gdy rozkład pożycia jest nie tylko zupełny, ale także trwały.

     Wspólne pożycie interpretowane jest jako łączność psychiczna oraz występowanie uczuć ( m.in. miłości, szacunku), obejmuje także współżycie fizyczne. Jeśli chodzi o przesłankę łączności gospodarczej przejawia się ona w prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego, w zamieszkiwaniu razem.

Rozkład pożycia jest trwały jeżeli na świetle okoliczności konkretnej sprawy można rodzić domniemanie , że powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Natomiast zupełny gdy pomiędzy małżonkami ustały wszelkie więzi natury osobistej, rodzicielskiej i ekonomicznej.

Rozwód i separacja powodują różne skutki prawne.

W przypadku rozwodu skutkiem jest, rozwiązanie małżeństwa, co powoduje że można zawrzeć nowy związek małżeński, natomiast separacja nie daje małżonkom tej możliwości, gdyż nie rodzi rozwiązania małżeństwa. Ponadto skutki separacji mogą zostać zniesione w skutek orzeczenia Sądu, natomiast w przypadku rozwodu nie można w ten sposób odwrócić skutków prawnych i powrócić do małżeństwa w wyniku działania Sądu.

     Dodatkowo po orzeczeniu separacji małżonek, nie może wrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego. Natomiast po orzeczeniu rozwodu małżonek, który przy zawarciu związku małżeńskiego zmienił nazwisko może w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. W tym celu trzeba będzie złożyć wniosek w USC.

     Pamiętać również należy, że w przypadku separacji małżonkowie są zawsze obowiązani do wzajemnej pomocy względem siebie, jeśli wymagają tego względy słuszności.

     Rozpoznanie sprawy o rozwód następuje w procesie w postępowaniu odrębnym dla spraw małżeńskich. Pozew podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 600 zł. Sądem właściwym jest Sąd Okręgowy właściwy ze względu na to gdzie małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania.

     W przypadku separacji, żądanie orzeczenia separacji rozpoznawane jest bądź w trybie procesowym, bądź w trybie nieprocesowym.

     Separacja rozpoznawana jest w procesie w sytuacji gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, albo nie mają takich dzieci, a brak jest zgodnego żądania obojga małżonków orzeczenia separacji. Natomiast tryb nieprocesowy jest przewidziany jeżeli małżonkowie występują ze zgodnym żądaniem orzeczenia separacji, gdy nie mają oni wspólnych małoletnich dzieci. Sądem właściwym jest również Sąd Okręgowy.

Leave a Reply