kancelariaszafranski@wp.pl
784 485 476

Zakres usług

Prawo cywilne

 • Ochrona dóbr osobistych

 • Nieruchomości, własność i inne prawa rzeczowe

 • Prawo lokalowe, ochrona praw lokatorów

 • Prawo zobowiązań / prawo umów

 • Postępowanie grupowe, pozwy zbiorowe

 • Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów

 • Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych, odszkodowanie za szkodę na osobie i mieniu

 • Odszkodowania za błędy medyczne

 • Odszkodowania za zdarzenia komunikacyjne

 • Stwierdzenia nabycia spadku,

 • Dział spadku,

 • Analiza i ocena ważności testamentów,

 • Zachowki,

 • Spis inwentarza i odpowiedzialności za długi spadkowe

Prawo karne

 • Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.

 • Występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

 • Sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia.

 • Sporządzanie powództw adhezyjnych.

 • Sporządzanie apelacji, zażaleń np. na postanowienia o zastosowaniu i przedłużeniu tymczasowego aresztowania, o umorzeniu postępowania, wniosków o wznowienie postępowania.

 • Sporządzanie żądań o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

 • Sporządzanie wniosków o ułaskawienie, wniosków o wydanie wyroku łącznego.

 • Udział w mediacjach.

 • Przygotowywanie wniosków w ramach postępowania wykonawczego, w tym m.in. o odroczenie wykonania kary, o przerwę w wykonaniu kary a także o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Prawo rodzinne

 • Sprawy o alimenty i przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

 • Rozwód, separacja

 • Zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku wspólnego

 • Sprawy o ustalenie ojcostwa

 • Sprawy opiekuńcze

 • Ubezwłasnowolnienie

 • Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

Prawo administracyjne postępowanie przed sądami administracyjnymi

 • Sprawy z zakresu prawa budowlanego

 • Obywatelstwo

 • Inne

Prawo gospodarcze, handlowe, internetowe

 • Prawo spółek

 • Działalność gospodarcza

 • Sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji

 • Umowy, prawo kontraktowe

 • Własność intelektualna

 • Świadczenie usług drogą elektroniczną

 • Prawo nowoczesnych technologii

 • Ochrona danych osobowych

 • Zamówienia publiczne

 • Inne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Sprawy pracownicze, wypowiedzenie umowy o pracę

 • Odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Inne

Zakres usług
3.7 (74.69%) 49 votes