kancelariaszafranski@wp.pl
784 485 476

Single Blog Title

This is a single blog caption

Ochrona pracownika przed zwolnieniem.

Ochrona pracownika przed zwolnieniem.
Rate this post

kancelaria adwokacka szafrańskiOchrona pracownika przez zwolnieniem 

 1. Gwarancja ochrony wynagrodzenia

Normy dotyczące daty wypłaty wynagrodzeń mają przy tym charakter bezwzględnie obowiązujący. Pracodawca tym samym nie może swobodnie regulować jego wysokości. Jest to możliwe tylko w ściśle określonych przypadkach, między innymi poprzez wypowiedzenia zmieniające.

Jednak jeśli pracodawca bezpodstawnie zwleka z wypłatą wynagrodzenia pracownika lub chce wypłacać je w inny sposób niż raz w miesiącu (na przykład w ratach), zatrudniony ma do wyboru trzy opcje:

  1. zgłosić sprawę do inspekcji pracy,
  2. pozwać pracodawcę
  3. rozwiązać z nim umowę bez wypowiedzenia.

Dla pracownika nie ma przy tym znaczenia, jakie powody podaje pracodawca w momencie, gdy usprawiedliwia zwłokę w przekazaniu pensji. Może być to także opóźnienie spowodowane okolicznościami, na które firma nie miała wpływu.

2. Nowe limity w umowach o pracę

Prawo szczególnie chroni też trwałość zatrudnienia pracowników. W związku z tym od 22 lutego 2016 roku uległy zmianie przepisy i okresy wypowiedzenia umowy o prace zawartej na czas określony są teraz uzależnione od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynoszą:

  • 2 tygodnie – w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc – w przypadku zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące – w przypadku zatrudnienia okresu co najmniej 3 lat.

Ponadto należy zauważyć, że maksymalny okres zatrudnienia terminowego wynosi 33 miesiące (nie wlicza się tu 3-miesięcznego okresu próbnego). Na umowie terminowej pracownik nie może zatem pracować dłużej niż 36 miesięcy. W tym czasie można też zawrzeć maksymalnie trzy takie umowy.

Jeżeli pracodawca przekroczy wyznaczone limity, czwarty kontrakt lub kontynuowanie pracy po upływie określonego terminu będzie traktowany już jako stałe zatrudnienie, czyli pracownik będzie traktowany jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

3. Zabezpieczenie przed wypowiedzeniem

Kodeks pracy chroni też pracowników przed zwolnieniem, jeżeli nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona i nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Usprawiedliwiona nieobecność może być spowodowana chorobą lub obowiązkiem opieki nad chorym członkiem rodziny, albo urlopem – chodzi zarówno o wypoczynkowy, jaki i bezpłatny czy te związane z rodzicielstwem.

Należy jednak pamiętać, że ochrona nie będzie obowiązywać, jeżeli dana osoba była w pracy nieobecna:

  • dłużej niż trzy miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż sześć miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zakaźną.

4. Ochrona pracownika przed emeryturą

Ochrona przed zwolnieniem obejmuje także pracownika w wieku przedemerytalnym. Zatrudnieni, którym brakuje mniej niż czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, mają zapewniona trwałość zatrudnienia pod warunkiem, że z osiągnięciem tego wieku okres zatrudnienia będzie umożliwiał im uzyskanie prawa do emerytury. Warunkiem jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – bez znaczenia będzie , czy jest to kontrakt zawarty na czas określony, nieokreślony czy na okres próbny. Nie liczy się także wymiar etatu (może to być nawet 1/3), Pamiętajmy również, jeśli dana osoba jest zatrudniona jednocześnie u kilku pracodawców, korzysta z ochrony u każdego z nich.

Jednakże ochrona przedemerytalna nie obowiązuje , jeśli pracownik uzyskał prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

5. Ochrona kobiety w ciąży

Prawo szczególnie chroni również kobietę w ciąży oraz pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim. Pracodawca nie ma między innymi prawa zatrudniać takiej podwładnej w godzinach nadliczbowych czy porze nocnej.
Pod pewnymi warunkami można jednak, delegować pracownicę w ciąży poza stałe miejsce pracy czy zatrudniać ją w przerywanym systemie czasu pracy. Wyjazdy służbowe mogą więc odbywać się za zgodą pracownicy

Żelazną zasadą jest zakaz dla pracodawcy który zabrania wypowiadać i rozwiązywać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w czasie urlopu macierzyńskiego pracownicy. Jednakże i w tym przypadku mamy wyjątek ponieważ przepis ten nie dotyczy tylko kobiet zatrudnionych na okres próbny nie przekraczający jednego miesiąca.

Należy zwrócić uwagę, że kobieta ciężarna lub osoba chora lub korzystająca z ochrony przedemerytalnej nie jest chroniona przed zwolnieniem gdy zachodzą przesłanki do zwolnienia dyscyplinarnego pracownika, lub gdy doszło do upadłości lub likwidacji firmy.

Leave a Reply