kancelariaszafranski@wp.pl
784 485 476

Single Blog Title

This is a single blog caption

Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać rozwód?

Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać rozwód?
Rate this post

Na początku wskazać należy, że podstawową i konieczną przesłanką dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami.

Nawet takie sytuacje jak zdrada, alkoholizm, czy też przypadki agresji, nie są wystarczające do orzeczenia rozwodu. W wymienionych sytuacjach sąd nadal będzie miał obowiązek zbadania, czy w danym małżeństwie wystąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

Trwały i zupełny rozkład pożycia

Rozkład pożycia zostaje uznany za zupełny, jeśli uległy zerwaniu wszelkie więzy między małżonkami:

  • duchowe,
  • fizyczne
  • gospodarcze.

Taka sytuacja będzie miała miejsca np. gdy jedna osoba od dłuższego czasu mieszka z nowym partnerem.

Jednak również w przypadku wspólnego zamieszkiwania małżonków – a więc gdy więzi gospodarcze nie uległy zerwaniu – sąd może orzec rozwód, jeżeli spełnione zostały dwie pozostałe przesłanki uzyskania rozwodu, a wspólne zamieszkanie jest jedynie wynikiem sytuacji faktyczno – ekonomicznej małżonków

Natomiast w przypadku badania trwałości rozkładu sąd bada czy biorąc pod uwagę doświadczenie życiowe można rozsądnie oczekiwać, iż małżonkowie podejmą wspólne pożycie. Z reguły wymagane jest, by rozkład trwał już od dłuższego czasu- niekiedy przyjmuje się, że tą granicą jest okres kilku miesięcy. Są jednak sytuacje, gdy rozkład będzie uznany za trwały mimo tego, iż nie był „długotrwały”.

Kiedy sąd nie udzieli rozwodu?

Pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli:

  • wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków, np. rozwód mógłby spowodować pogorszenie warunków materialnych, w jakich wychowywane są dzieci, lub mógłby spowodować niekorzystne zmiany w psychice dzieci,

  • rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód i jego odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,

  • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, np. w sytuacji, gdy jeden z małżonków jest ciężko chory i nie ma kto się nim zaopiekować.


Pozew rozwodowy należy wnieść do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne zamieszkanie małżonków, jeżeli choć jedno z nich jeszcze stale w danym okręgu przebywa.

Jeżeli natomiast każdy z małżonków mieszka w innym miejscu, wówczas właściwy będzie sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej – czyli osoby, przeciwko której współmałżonek wystąpił z pozwem rozwodowym.

W trakcie rozprawy sąd powinien nakłaniać małżonków do pojednania jeśli próby tego rodzaju nie powiodą się sąd następnie bada jakie okoliczności doprowadziły do rozkładu pożycia i czy małżonkowie mają małoletnie dzieci. Poza tym zawsze sąd przeprowadza dowód z przesłuchania stron (małżonków).

Czego można żądać w pozwie rozwodowym?

Sąd, na podstawie całokształtu ustalonych w trakcie rozprawy okoliczności, orzeka m.in:

  • czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie.
  • o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz może orzec o kontaktach rodziców z dzieckiem.
  • w jakiej wysokości każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem dziecka,
  • o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez okres, kiedy będą oboje w nim mieszkać po rozwodzie.

Skutkiem wyroku rozwodowego jest to, że małżeństwo przestaje istnieć i dotychczasowi małżonkowie przechodzą do stanu wolnego, jak również miedzy byłymi już małżonkami ustaje wspólność majątkowa.


Leave a Reply