kancelariaszafranski@wp.pl
784 485 476

Single Blog Title

This is a single blog caption
jazda po alkoholu

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu…

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu…
Rate this post

Jak uzyskać najlepszy dla nas wyrok?

Na podstawie przepisów Kodeksu karnego, sprawca przestępstwa prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k, może poddać się dobrowolnie karze, Nastąpić to może w dwojaki sposób, na różnych etapach postępowania. Najczęściej już podczas przesłuchania na Policji w charakterze podejrzanego istnieje możliwość zgłoszenia wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Już wtedy po konsultacji z Prokuratorem i po uwzględnieniu okoliczności popełnienia czynu i sprawdzenia czy jest osobą karaną, jakie były wyniki badania trzeźwości alkomatem oraz jakie osiąga dochody proponowana jest kara . Najczęściej na tym etapie Prokurator ma możliwość zaproponowania orzeczenia 3-letniego (lub wyższego) zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, oczywiście nie zawsze jest to propozycja będącą najlepszym rozwiązaniem dla sprawcy.


Jeżeli jednak podejrzany na przesłuchaniu na Policji nie zgodził się na skazanie w trybie art. art. 335 § 1 k.p.k, ma możliwość złożenia na etapie postępowania sądowego wniosku o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 387 § 1 k.p.k. Pamiętać należy że ostatni moment na złożenie takiego wniosku, to zakończenie przesłuchania oskarżonego na pierwszej rozprawie głównej. Wówczas, to oskarżony informuje Sąd, że chce taki wniosek złożyć i podaje swoją propozycję kary, w którym może również zaproponować orzeczenie przez Sąd 3-letniego (lub wyższego) zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem kat. C i C+E prawa jazdy. Oczywiście, aby Sąd mógł uwzględnić wniosek oskarżonego, Prokurator nie może się sprzeciwić takiemu wnioskowi.
Nowelizacja kodeksu karnego z dnia 18 maja 2015 r. spowodowała że przy wydaniu przez Sąd wyroku skazującego, a takim jest wydanie wyroku w trybie art. 335 § 1 k.p.k. oraz art. 387 § 1 k.p.k., zakaz prowadzenia pojazdów jest obligatoryjny i wynosi od 3 do 15 lat. Ponadto Sąd orzeka karę grzywny, pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę ograniczenia wolności. Obligatoryjnym elementem jest również orzeczenie świadczenia pieniężnego na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie minimum 5000 zł. Tak więc decydowanie się pod wpływem chwili lub częściej pod wpływem sugestii przesłuchującego policjanta/prokuratora, nie zawsze jest korzystne.

     Wyrok, w którym Sąd orzeka jedynie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B prawa jazdy na okres minimum 3 lat, a wyłącza spod zakazu wyższe kategorie prawa jazdy wydaje się wyrokiem bardzo korzystnym dla sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. Szczególnie gdy dotyczy osób, które pracują jako kierowcy zawodowi i w pracy wykorzystują kat. C i C+E prawa jazdy.

     O wiele bardziej korzystnym rozwiązaniem może się okazać instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego. Należy wskazać, że pomimo znacznego zaostrzenia okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przy wydaniu wyroku skazującego od 3 do 15 lat, instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego nie została znowelizowana.

Decydując się na takie rozwiązanie w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne Sąd:

  • określa okres próby 1 rok 2 albo 3 lata
  • orzeka świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – brak jest minimalnej kwoty, którą nakłada Sąd
  • może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku lub 2 lat, lub odstąpić od orzeczenia zakazu.

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania została uregulowana w art. 66 k.k.Zgodnie z art. 66 k.k. sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania gdy:

  • wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne;
  • okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości;
  • sprawca przestępstwa jest niekarny za przestępstwo popełnione umyślnie;
  • postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia; uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku karnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Tak więc pomimo popełnienia czynu prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości istnieją mechanizmy pozwalające na zmniejszenie dolegliwości karnej, uzyskanie korzystnego wyniku sprawy powiązane jest z umiejętnościami odpowiedniego przedstawiania dowodów i innych okoliczności od których będzie zależała decyzja Sądu.