kancelariaszafranski@wp.pl
784 485 476

Single Blog Title

This is a single blog caption

Orzeczenie rozwodu gdy jeden małżonek mieszka za granicą.

Orzeczenie rozwodu gdy jeden małżonek mieszka za granicą.
Rate this post

Po okresie spędzonym za granicą przez jednego z małżonków niejednokrotnie małżeństwo rozpada się. Rozwodu może żądać się każdy z małżonków. Metodyka działania w tym przypadku jest następująca: małżonek, który pozostał w kraju, wnosi pozew do sądu okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków natomiast małżonek przebywający za granicą może wnieść pozew do sądu zagranicznego.

Małżonek, który pozostał w kraju wnosi powództwo do sądu okręgowego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Pamiętać jednak należy, że przynajmniej jeden małżonek musi tam przebywać. Jeśli żaden z małżonków już tam nie mieszka, pozew należy złożyć do sądu miejsca zamieszkania pozwanego małżonka. W przypadku gdy i tak nie uda się ustalić właściwego miejscowo sądu, pozew składa się w miejscu zamieszkania małżonka, który wnosi pozew.

Małżonek przebywający z granicą nie musi przyjeżdżać do kraju, aby uczestniczyć w rozprawie. Rozprawa może odb się bez jego udziału , pod warunkiem że został o niej w sposób właściwy powiadomiony. Reprezentacje małżonka przebywającego za granicą może wykonywać fachowy pełnomocnik np. adwokat- pozwoli to zabezpieczyć interesy małżonka, który nie pojawi się w sądzie, a dodatkowo pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze.

Jeżeli sprawę rozpatruje sąd polski, niewinny małżonek musi wyrazić zgodę na rozwód. Należy wiedzieć, że małżonek musi wyrazić zgodę na rozwód bez orzekania winy natomiast na rozwód z winy nie musi wyrażać zgody.

Postępowanie rozwodowe za granicą.

Małżonek, który mieszka za granicą może sprawę rozwody uregulować za granica. Nie musi wracać do kraju. Rozwodu może mu udzielić sąd zagraniczny.

W przypadku, gdy pozew zostanie złożony przed sądem zagranicznym, będzie on orzekał na podstawie prawa danego kraju.

Małżonek, który uzyskał rozwód za granicą, powinien wystąpić z wnioskiem o uznanie orzeczenia rozwodowego przez sąd polski.

Aby Sąd w Polsce uznał zagraniczny wyrok rozwodowy orzeczenie to musi być prawomocne w kraju wydania i nie może być sprzeczne z zasadami prawa w Polsce.

Składając powyższy wniosek do Sądu w Polsce dodatkowo składamy:

  • uwierzytelniony odpis wyroku,

  • uwierzytelniony przekład wyroku na język polski,

  • stwierdzenie, że wyrok jest prawomocny.

O uznaniu wyroku orzeka sąd okręgowy w składzie trzech sędziów zawodowych.

Leave a Reply