kancelariaszafranski@wp.pl
784 485 476

Single Blog Title

This is a single blog caption
wypadek

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadki drogowe

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadki drogowe
Rate this post

     Zakłady ubezpieczeń bardzo często zaniżają kwoty odszkodowań dla ofiar wypadków drogowych.

Należy pamiętać że oprócz poszkodowanym przysługuje w wielu przypadkach również zadośćuczynienie i renta.

Większość osób poszkodowanych w wypadkach sądzi, że zadośćuczynienie za obrażenia w wypadku z OC sprawcy jest tym samym co odszkodowanie. To błędne przekonanie, może prowadzić do niekorzystnego zakończenia postępowania odszkodowawczego.

 

Poniżej wszystkie kategorie roszczeń, które przysługują poszkodowanym z ubezpieczenia OC sprawcy wraz z podstawami prawnymi:

  • zwrot kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji, itp. – art. 444 § 1 k.c.: W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne – art. 445 § 1 k.c (w związku z art. 444 k.c.): W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
  • zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego leczenia – art. 361 § 2 k.c.: W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
  • renta na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją czy opieką, a także renta uzupełniająca, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku – art. 444 § 2 k.c.  Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.
  • jednorazowe świadczenie, które umożliwi przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej w przypadku inwalidztwa poszkodowanego – art. 447 k.c.: Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

 

Kiedy spotka nas nieszczęśliwy wypadek istnieją mechanizmy prawne, które pozwolą przynajmniej finansowo uzyskać rekompensatę, dlatego ważnym jest aby wiedzieć jakie uprawnienia nam przysługują.

Pamiętać również należy, że jeśli w wypadku zginie członek rodziny również istnieję możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikającą ze śmieci bliskiej osoby.